Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, van kracht 25 mei 2018) daaraan toekent.

Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of   identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, en ook het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.     

Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

Praktijk Hertig B.V.: Praktijk Hertig B.V. vertegenwoordigd door haar bestuur. De rechtspersoon, die verantwoordelijk is voor het vaststellen van het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en voor de naleving van dit reglement.

Behandelaar: professional, die het met betrokkene overeengekomen behandelplan uitvoert en eerste aanspreekpunt is voor betrokkene. Als de behandelaar niet meer werkzaam is voor Praktijk Hertig, draagt Praktijk Hertig zorg dat de verplichtingen van de behandelaar correct en tijdig worden nagekomen.

Verwerker: degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijk persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In dit geval: Praktijk Hertig.

Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem over persoonsgegevens worden verwerkt;

Artikel 2 Reikwijdte

 1. Onverminderd het bepaalde in de AVG, andere wetten en beroepscodes die regels bevatten over verwerking van persoonsgegevens, is dit reglement van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens met betrekking tot cliënten van Praktijk Hertig.

Artikel 3 Verwerking van persoonsgegevens

 1. Praktijk Hertig stelt de betrokkene op de hoogte van het registreren van diens gegevens, van het doel daarvan en van de rechten van betrokkene met betrekking tot die gegevens, tenzij de betrokkene daarvan al op de hoogte is of het geven van deze informatie aan betrokkene niet mogelijk is of een onevenredige inspanning vereist.
 2. Praktijk Hertig treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.
 3. Praktijk Hertig legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 4. De verwerking van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover een geheimhoudingsplicht uit hoofde van beroep of wettelijk voorschrift daaraan in de weg staat.

Artikel 4 Doel van de verwerking van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van:
 2. Het verlenen van zorg aan cliënt;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. Het behandelen van geschillen;
 5. (Materiële) controle door zorgverzekeraars;
 6. Het verrichten van wetenschappelijk, statistisch en kwalitatief onderzoek. Dit vindt geanonimiseerd plaats;
 7. De uitvoering of toepassing van een wet.

Artikel 5 Aard van de persoonsgegevens

Praktijk Hertig verwerkt de volgende gegevens:

 1. Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, en ook bank- en girorekeningnummer van de betrokken cliënt;
 2. Een administratienummer, zoals verzekeringsnummer, dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
 3. Burgerservicenummer;
 4. Gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige cliënten;
 5. Gegevens als bedoeld onder a, van de gezins- of familieleden van de cliënt en ook anderen die over het welzijn en de gezondheid van de cliënt worden ingelicht;
 6. Gegevens die betrekking hebben op het verlenen van zorg;
 7. Andere bijzondere gegevens, als bedoeld in artikel 9. AVG, met het oog op de goede behandeling of verzorging van de cliënt;
 8. Gegevens betreffende de gevolgde en te volgen behandeling van de cliënt en ook de verstrekte medicamenten of voorzieningen;
 9. Gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;
 10. Gegevens betreffende de verzekering van de cliënt;
 11. Andere gegevens noodzakelijk met het oog op de uitoefening van het beroep van de hulpverlener of waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wet.

Artikel 6 Verstrekking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  1. De betrokkene (cliënt) en indien van toepassing diens wettelijk vertegenwoordiger (zie artikel 8 van dit reglement);
  2. De niet gezaghebbende ouder van de minderjarige betrokkene op diens schriftelijke verzoek en enkel conform de voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 1: 377C Burgerlijk Wetboek, voor dat gedeelte dat de gegevens zien op informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen, tenzij de informatie niet op gelijke wijze zou worden verschaft aan degene die met het gezag over het kind is belast dan wel bij wie het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, of het belang van het kind zich tegen het verschaffen van informatie verzet;
  3. Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling van de cliënt en ook degenen die optreden als vervanger van de voor de verwerking verantwoordelijke, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden;
  4. Onderzoekers, als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek; het betreft uitsluitend gepseudonimiseerde gegevens;
  5. Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst; zorgverzekeraars krijgen geen inzage in de inhoud van de behandeling;
  6. Medewerkers van Praktijk Hertig, die zijn belast met de administratie, het plannen van afspraken, het innen van vorderingen, het uitvoeren van kwalitatief of statistisch onderzoek voor zover de verstrekking daarvoor noodzakelijk is;
  7. Anderen, indien de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend en indien de gegevensverstrekking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Praktijk Hertig onderworpen is;
  8. De gegevensverstrekking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene.
  9. Eenieder die voor Praktijk Hertig werkzaam is in dienstverband dan wel als onderaannemer en aan wie persoonsgegevens worden verstrekt is door middel van een geheimhoudingsverklaring dan wel als gevolg van het medische beroep gebonden aan een geheimhoudingsplicht met betrekking tot deze gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

Artikel 7 Toestemming

   1. Een toestemming in de zin van AVG 6.1.a kan door de betrokkene of, dan wel, zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) te allen tijde worden ingetrokken. (Cf. AVG art.7.3)

Artikel 8 Meldplicht

   1. Wanneer sprake is van een redelijk vermoeden dat een jeugdige (die de leeftijd van drieëntwintig jaar nog niet heeft bereikt) wordt bedreigd in het hebben van een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid, kan een melding worden gedaan aan de verwijsindex.
   2. Bij een melding aan de verwijsindex is geen toestemming van de jeugdige of de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.
   3. In artikel 7.1.4.1 Jeugdwet is opgesomd wanneer een melding kan worden gedaan. Een melding kan bijvoorbeeld worden gedaan wanneer de jeugdige bloot staat aan geestelijk, lichamelijk of seksueel geweld, wanneer de jeugdige zwanger is of wanneer de jeugdige ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen heeft.
   4. Voor de procedure en nadere regelgeving omtrent melding aan de verwijsindex wordt verwezen naar paragraaf 7.1 Jeugdwet.

Artikel 9 Wettelijke vertegenwoordiger betrokkene

   1. Als de betrokkene onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in plaats van de toestemming van de betrokkene die van zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) vereist en worden de in dit reglement aan de betrokkene toegekende rechten uitgeoefend door zijn wettelijk vertegenwoordiger(s).
   2. Als de betrokkene minderjarig is dan is de toestemming vereist van en kunnen de in dit reglement aan de betrokkene toegekende rechten uitgeoefend worden door degene(n) die in onderstaand overzicht is aangewezen: Minderjarige betrokkene tot 12 jaar: de met het gezag belaste ouder(s)/voogd; Minderjarige betrokkene tussen 12 en 16 jaar: de betrokkene en de met het gezag belaste ouder(s)/voogd gezamenlijk (dubbele toestemming); Minderjarige betrokkene tussen 16 en 18 jaar: de betrokkene.

Artikel 10 Inzagerecht betrokkene

   1. De betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. De betrokkene heeft ook recht te weten wat de herkomst is van zijn gegevens en aan wie (welke functies) zijn gegevens zijn verstrekt. Hij/zij dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de behandelaar.
   2. Aan een verzoek als bedoeld in lid 1 wordt binnen vier weken na ontvangst daarvan voldaan.
   3. De door de betrokkene gevraagde informatie wordt niet eerder verstrekt dan nadat, naar het oordeel van degene naar wie het verzoek is doorgeleid, voldoende vaststaat dat degene die de gegevens vraagt, de betrokkene is. Betrokkene is desgevraagd verplicht een geldig identiteitsbewijs, bijv. een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, te tonen.
   4. De behandelaar kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen, voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

Artikel 11 Aanvulling, correctie, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens

   1. Zijn in het dossier opgenomen feitelijke gegevens onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel worden gegevens verwerkt in strijd met een wettelijk voorschrift, dan kan de betrokkene een schriftelijk verzoek indienen bij de behandelaar de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of in het elektronisch dossier van bepaalde personen af te schermen. Het verzoek bevat daartoe concrete aanwijzingen.
   2. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bericht de behandelaar de verzoeker schriftelijk of, dan wel in hoeverre, aan het verzoek tot correctie, verwijdering of afscherming wordt voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.
   3. De behandelaar draagt zorg dat een beslissing tot aanvulling, correctie, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
   4. Indien de gegevens, waarvan aanvulling, correctie, verwijdering of afscherming is gevraagd, voorafgaand aan het verzoek aan derden zijn verstrekt, stelt de behandelaar de betreffende derde op de hoogte van de aanvulling, correctie, verwijdering of afscherming van de gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. De behandelaar doet de betrokkene desgevraagd opgave van degenen aan wie de mededeling van aanvulling, correctie, verwijdering of afscherming is gedaan.
   5. Aan het door de betrokkene gedane verzoek wordt niet eerder voldaan dan nadat, naar het oordeel van degene naar wie het verzoek is doorgeleid, voldoende vaststaat dat degene die het verzoek doet, de betrokkene is. Betrokkene is desgevraagd verplicht een geldig identiteitsbewijs, bijv. een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, te tonen.

Artikel 12 Aanvulling en vernietiging dossier

Onverminderd de rechten van de betrokkene zoals beschreven in artikel 10 is het navolgende van toepassing.

   1. Op verzoek van de betrokkene worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
   2. Binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene draagt de behandelaar zorg voor vernietiging van de bescheiden zoals bedoeld in artikel 7:454 BW (cliëntdossier), tenzij het verzoek betrekking heeft op bescheiden waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, en ook voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.
   3. In geval de behandelaar het verzoek tot vernietiging afwijst, wijst hij de betrokkene op diens recht conform artikel 10 afscherming van de gegevens te verzoeken.

Artikel 13 Bewaartermijnen

   1. Met inachtneming van de wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoelang de persoonsgegevens bewaard blijven. Tenzij anders bepaald, eindigt de bewaartermijn twee jaar na het laatste contact met de betrokkene. Indien sprake is van een dossier in verband met een behandelingsovereenkomst in de zin van de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) worden de persoonsgegevens gedurende 20 jaar bewaard, gerekend van het moment waarop zij zijn vervaardigd of zo veel langer als redelijkerwijs gelet op de zorg van een goed hulpverlenerschap noodzakelijk is.
   2. Zo spoedig mogelijk nadat de bewaartermijn is verstreken worden de betreffende persoonsgegevens verwijderd en vernietigd.

Artikel 14 Klachten

   1. Onverminderd zijn recht zich tot de rechtbank te wenden of de Autoriteit Persoonsgegevens te verzoeken te bemiddelen of te adviseren, kan de betrokkene een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris als hij van mening is dat een of meer bepalingen van dit reglement of wetten niet worden nageleefd. Een klacht wordt door Praktijk Hertig behandeld in lijn met haar klachtenreglement dat is terug te vinden op de website van Praktijk Hertig.

Een klacht over het privacyreglement kan schriftelijk worden gericht aan het volgende adres:

Praktijk Hertig BV

T.a.v. de klachtenfunctionaris

Terborchstraat 16a

8011GG Zwolle