Privacy Policy

Privacy policy – 24 december 2021

Praktijk Hertig hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy Policy zal Praktijk Hertig je heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens. We doe er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze is verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Police;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Praktijk Hertig is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruikt maakt van onze diensten, verstrek je ons je persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website of via e-mail. Ook kan het voorkomen dat we je persoonsgegevens via derden in het kader van het traject verkrijgen. 

 

Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk Hertig verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens

 • Naam, adres en woonplaats-gegevens
 • Contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht

We houden beknopte, geanonimiseerde, inhoudelijke dossiers bij over coachees met daarin alleen de hoogst noodzakelijke punten. In geval van vergoeding van zorgverzekeraar houden we aanvullende (door de zorgverzekeraar verplichte) persoonsgegevens bij zodat je onze factuur bij je zorgverzekeraar kunt indienen. 

 

Doelstellingen

Praktijk Hertig verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van traject
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen
 • Het kunnen bieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder kopje profilering)

 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met je met betrekking tot het traject. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken we persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van diensten
 • De bescherming van financiële belangen
 • Beveiliging en het beheer van systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leverancier, beheer van de website, de accountant of andere derden die worden ingeschakeld bij het traject. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechtelijk bevel. Verder zullen we de door je verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk is verplicht en toegestaan. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen we medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien je ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft. We zullen je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van je gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Je persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is in Nederland.

Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met je. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze Privacy Policy zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de doeltreffende doelen te bereiken. 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat we ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht of het kunnen aantonen van gemaakte uren voor (her-) certificering bij de beroepsverenigingen zoals wet BIG, NIP, VEN en andere.

 

Beveiliging

We vinden het uiterst belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom hebben we passende beveiligingsmaatregelen genomen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Praktijk Hertig van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens, indien nodig 
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig deze maatregelen

 

Profilering

Van de informatie die over jou wordt verzameld worden gedragsanalyses gemaakt. Dit doen we om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden je IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kan je onze cookieverklaring raadplegen.

 

Rechten

Je hebt het recht Praktijk Hertig een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen een maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kan je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kan je Praktijk Hertig verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan vinden we dat natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. (link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Wijzigingen privacy Policy

Deze Privacy Police kan door Praktijk Hertig worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. We raden je daarom aan om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Vragen 

Als je naar aanleiding van deze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op

 

Contactgegevens

Praktijk Hertig

Email: info@praktijkhertig.nl

Telefoonnummer: 085 – 0600 706

 

Benieuwd naar ons aanbod?

We helpen je graag verder.

Ook als je je situatie wilt overleggen en je weet bijvoorbeeld
niet goed of ons aanbod bij je past.